Naturstien i Sønderhavskovene

Stien starter på P-pladsen i Sønderhavskovene ved Flensborg Fjord og er afmærket med grønne punkter på træerne. Ruten byder på meget store forskelligheder. I de lave områder mod øst er der gammel mosebund. I de fugtige områder er elfenbenspadderokken ret udbredt. Her findes også et område med tyndakset gøgeurt, skælrod og firblad. Lidt længere mod nord er der skovgøgeliljer og plettede gøgeurt der sammen med lungeurt og løvefod er iøjnefaldende. Også skovbilledet i den østlige del er meget særpræget. Her møder man eg, ask, ær, birk og fuglekirsebær side om side med bøg, poppel, kastanie, lind og avnbøg. 

         

På bakkedragene mod nord og vest er der kulturskov med afdelinger af især bøg og lidt nordmannsgran. Her ligger et par karpedamme, hvor Gråsten Skovdistrikt stadig driver fiskeri. Overalt i skoven støder man på kristtorn, blåbær og den truede kæmpe-star. Dyrelivet 
Skovens mange vandhuller er tilholdssted for både pattedyr og krybdyr. Snoge er ret sjældne her, hvorimod stålorm, frøer, vandsalamander, firben og tudser er almindelige. I nogle af søerne findes også den sjældne bjergsalamander. 

Skoven er rig på råvildt. Ræve og grævlinger har deres grave i de lidt højere liggende områder. Mod syd og vest ses også en del egern. 
De fugle der gør mest opmærksom på sig selv på naturstien er ravnene, som har deres reder i nærheden. Også stor flagspætte og sortspætten ses ofte, ligesom duer, skovsanger og musvåger er fast inventar. Ved karpedammene ses isfuglen ofte.. 

Fortidsminder 

I skoven er der omkring 25 fortidsminder fra forskellige tidsaldre. Ved P-pladsen ligger der en rund- og en langdysse fra stenalderen der begge er blevet restaureret. Senere på turen, ikke langt fra karpedammene, støder man på en lille høj sandsynlig fra bronzealderen. Den er lidt speciel ved at have to stenkranse i toppen. 

Karpedammene 

Der har ialt ligget ca. 7 - 8 damme i skoven, og flere af dem var i brug endnu omkring år 1900. Hvornår og af hvem de er anlagt fortaber sig i fortiden. Muligvis var det munkene fra Rude Kloster på den anden side af Flensborg Fjord der oprettede dem, men der findes ingen dokumentation herfor. Beliggenhed 

Der er adgang til Naturstien fra P-pladsen ved Fjordvejen. P-pladsen ligger 50 meter inde i skoven og er skiltet ved vejen. Fra P-pladsen er Naturstien afmærket på træerne med grønne mærker og bogstavet "N". 

Tilhørsforhold 
Naturstien ligger i den østlige del af Hønsnap Skov og hører under Gråsten Statsskovdistrikt. 

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandretursfolder for hele skovområdet med titlen "Sønderhavskovene, Flensborg Fjord."